...Home Page.
  ...Map of European Christendom.
  ...Terra Page Armenian.
  ...About Page Armenian.
  ...Turkic States.

 

Հայաստանի Հանրապետություն

 

Republic of Armenia

 

  Mount Ararat  
     
  Արարատ – Mount Ararat  

 

  Աստուած յիշեց Նոյին, նրա հետ տապանում գտնուող բոլոր գազաններին, բոլոր անասուններին ու բոլոր թռչուններին։ Աստուած հողմ բարձրացրեց երկրի վրայ, եւ անձրեւը դադարեց։ 2Փակուեցին ստորգետնեայ աղբիւրներն ու երկնքի սահանքները, դադարեց նաեւ երկնքից թափուող անձրեւը։ 3Ջուրը գնալով իջնում, քաշւում էր երկրի վրայից, եւ հարիւր յիսուն օր անց այն նուազեց։ 4Եօթներորդ ամսի քսանեօթին տապանը նստեց Արարատ լերան վրայ։ 5Ջուրը մինչեւ տասներորդ ամիսը քաշւում էր, նուազում։ Տասնմէկերորդ ամսի առաջին օրը երեւացին լեռների գագաթները։  
    ԳԻՐՔ ԾՆՆԴՈՑ 8:1-4  
  But God remembered Noah and all the beasts and all the cattle that were with him in the ark. And God made a wind blow over the earth, and the waters subsided; the fountains of the deep and the windows of the heavens were closed, the rain from the heavens was restrained, and the waters receded from the earth continually. At the end of a hundred and fifty days the waters had abated; and in the seventh month, on the seventeenth day of the month, the ark came to rest upon the mountains of Ararat.  
    Genesis 8:1-4  

 

 

   
  Էջմիածնի Մայր Տաճար – Etchmiadzin Cathedral  
         
 

Well befitting a nation which became the first Christian state in 301 Anno Domini under the spiritual leadership of
Գրիգոր Լուսաւորիչ – Γρηγόριος Φωστήρ – Saint Gregory the Illuminator of Armenia (* c. 257, or as early as 240 – c. 331 †)
and the temporal kingship of Տրդատ Գ – Trdat (Tiridates) III the Great (* c. 250 – c. 330 †), the original church
was built on this location in that same year 301, and strikingly for all Christian Church architecture in the world,
the main structure of the present Cathedral building, though added to in later centuries, dates to 483-4 Anno Domini.

 
         

 

 

 

 

  Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ Եկեղեցի – Saint John the Baptist Church  
 
Վաղարշապատ – Vagharshapat – Etchmiadzin
 

 

Խոր Վիրապ – Khor Virap

Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր – Armenian Genocide memorial complex

built in 1967 on the hill of Tsitsernakaberd (Ծիծեռնակաբերդ)

Գարեգին Բ – Catholicos Karekin II
Սասունցի Դավիթ – David of Sassoun Ամենայն հայոց կաթողիկոսներ – Catholicos of All Armenians (plural Catholicoi, due to its Greek origin)

near train station Sasuntsi Davit

 

 

 

  Armenian Cathedral Moscow
   

Մոսկվայի հայկական վանքային համալիր - Армянский храмовый комплекс в Москве
Outstanding among all the peoples of European Christendom, are there any more heroic people of the Antemurale Christianitatis? Thank God for the Armenians. Слава Богу, для армян. Փառք Աստծո, հայերի համար.
Pictured is the Holy Transfiguration Armenian Cathedral of Moscow.

 

 

 

  Armenian Cathedral Moscow Dome  
     

 

 

         
  But be careful of superlatives when applied to men and to their political inventions and achievements.      

 

 

       
  Աստուած յիշեց Նոյին, նրա հետ տապանում գտնուող բոլոր գազաններին, բոլոր անասուններին ու բոլոր թռչուններին։ Աստուած հողմ բարձրացրեց երկրի վրայ, եւ անձրեւը դադարեց։ Փակուեցին ստորգետնեայ աղբիւրներն ու երկնքի սահանքները, դադարեց նաեւ երկնքից թափուող անձրեւը։ Ջուրը գնալով իջնում, քաշւում էր երկրի վրայից, եւ հարիւր յիսուն օր անց այն նուազեց։ Եօթներորդ ամսի քսանեօթին տապանը նստեց Արարատ լերան վրայ։  
    ԳԻՐՔ ԾՆՆԴՈՑ 8:1-4  
       
  But God remembered Noah and all the beasts and all the cattle that were with him in the ark. And God made a wind blow over the earth, and the waters subsided; the fountains of the deep and the windows of the heavens were closed, the rain from the heavens was restrained, and the waters receded from the earth continually. At the end of a hundred and fifty days the waters had abated; and in the seventh month, on the seventeenth day of the month, the ark came to rest upon the mountains of Ararat.  
    Genesis 8:1-4  

 

 

     
  Higher in elevation than Mount Blanc of France and Italy (Elevation 4,810 m m / Prominence 4,696 m), though not as high as
Mount Elbris in Russia (Elev. 5,642 m / Prom. 4,741 m), Mount McKinley in Alaska (Elev. 6,194 m / Prom. 6,118 m), or
Aconcagua of Argentina (Elev. 6,961 m / Prom. 6,961 m), would many of us argue with the statement that Mount Ararat
is the most important mountain of European Christendom, except notably for the circumstance that the mountain
resting place of Noah's Ark lies on the Armenian Plateau lies in Asia Minor and within the boundaries of the nation-state
of Muslim Turkey?
 

 

 

 

 

 

symbols of Orthodox Catholic unity   an in Argentina
Armenian Cathedral in Moscow   Catholic Cathedral in Buenos Aires

 

 

 

 

Armenian Church in Addis Ababa

   
    Oriental Orthodox unity, Saint George Armenian Apostolic Holy Orthodox Church in Addis Ababa    

 

 

 

 

 

 

 

     
 
Երևան – Yerevan
 

 

 

 

    Հայաստան - Միացյալ Եվրոպական Քրիստոնեություն՝
    Armenia - United European Christendom